โฮมเพจ   /  ประกอบกิจการโรงงานลูกกลิ้งอุตสาหกรรม

ประกอบกิจการโรงงานลูกกลิ้งอุตสาหกรรม

law – ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กฎกระทรวง ว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2544 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม | Department of industrial works

- โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงสถิติโรงงานที่ได้รับอนุญาตฯ รายเดือน และรายปี ตาม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม | Department of industrial works

สถิติโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ขยายกิจการ และเลิกกิจการ ในรอบปี 2551-2560 และสถิติสะสมของโรงงานอุตสาหกรรม ณ สิ้นปีนั้น ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Home | Mit Mongkol Industry

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2518 (ค.ศ. 1975) โดยเริ่มจากเป็นโรงงานผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม | Department of industrial works

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

การขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน (Factory License Service) - รับจด ...

ในกรณีที่โรงงานประกอบกิจการในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการจะต้องยื่นคําขอที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 618 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการจัดระดับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมประเภท 101 105 …

ของโรงงาน ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข องกับการประกอบกิจการโรงงานจัดการ กากอุตสาหกรรม 2.

รายละเอียดเพิ่มเติม

iSingle Form |

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม: 139.2 144.7 +0.93 +1.44 +4.06 +22.56: ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม: 101.12 102.55 +0.57 +0.82-4.68-5.16

รายละเอียดเพิ่มเติม

กระทรวงอุตสาหกรรม - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ... กระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม – …

ที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ... ตามแนวทางการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน รุ่นที่ 1 ... สถานประกอบกิจการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

มูลค่าของอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ ผู้ประกอบการอู่ต่อเรือและอู่ซ่อมบำรุงเรือได้มีการจดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้ข้อกำหนด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบศูนย์กลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม | Factory Information ...

ประกาศ - คู่มือการแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ตาม พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 คลิก Download - เนื่องจาก พรบ.โรงงาน (ฉบับที 2) พ.ศ.2562 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม

งบการเงิน ของกิจการอุตสาหกรรม ที่สำคัญ มีดังนี้. 1. งบต้นทุนการผลิต (statement of cost of goods manufactured) 2. งบกำไรขาดทุน (income statement) 3. งบดุล (balance sheet)

รายละเอียดเพิ่มเติม

โควิดพ่นพิษต่อเนื่อง! 'โรงงานชลบุรี' ประกาศปิดตัวอีกราย ...

"โควิด-19" พ่นพิษต่อเนื่อง! "โรงงานนิคมฯ ปิ่นทอง" ประกาศปิดตัวชั่วคราว ปลดพนักงานนับร้อยชีวิตตั้งแต่ปลายเดือนหน้าเป็นต้นไป ยืนยันจ่ายชดเชย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

กิจการโรงงานได้ (4) ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องช าระค่าธรรมเนียมรายปี ตามหลักเกณฑ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี - สำนักงานอุตสาหกรรม …

เชิญชวน ดาวน์โหลด Application สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน. Application สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน "77 มีดีมาโชว์ ThaiBestProducts" หรือแสกน QR Code ทั้งระบบ Android และ iOS

รายละเอียดเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ iSingle Form |

ผู้ประกอบการที่ประสงค์กรอกข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานผ่านระบบ iSingleForm จะต้องลงทะเบียนเป็นลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม (https://i.industry.go.th) ก่อน

รายละเอียดเพิ่มเติม

registermember | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.2 / รง.4) หรือใบรับรอง กนอ.; งบกำไรขาดทุน (ย้อนหลัง 2 ปี)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ครม.ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้โรงงาน 1 ปี คาดมีผลบังคับใช้ ...

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบการรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม

เรียนผู้ประกอบกิจการโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอแจ้งการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรายงานตามแบบ รว. 1 – 3 ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือ สำหรับ ผู้ประกอบการในนิคมฯ โดย …

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

รายละเอียดเพิ่มเติม

พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 - DIW

พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 การขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สก. 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

มาตรา 6 ให รัฐมนตรีว าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตาม ... ประกอบกิจการโรงงานให แจ งต อพนักงานเจ าหน าที่ทราบก อน แบบและ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม | Department of industrial works

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม,Department of Industrial Works ... ลด ละ เลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษา**** "ขอเชิญผู้ประกอบกิจการโรงงาน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม | Department of industrial works

กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวก ที่ 2 และ โรงงานจำพวกที่ 3 พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

มาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม – …

1.4 มาตรฐานการตรวจสอบ การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม บางประเภทเป็นพิเศษ 18

รายละเอียดเพิ่มเติม

กฎหมายโรงงานที่ผู้ประกอบการควรทราบ :: The thai real estate ...

การประกอบกิจการโรงงานในระหว่างที่มีคำสั่งหยุดประกอบกิจการหรือภายหลังที่มีคำสั่งประกอบโรงงาน จะต้องระวางโทษจำคุก 2 ปี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง - ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(ร ง 3 1) (210 download) Popular 15 ส.ค. 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์และระยะเวลาการส่งรายงานการประกอบกิจการของผู้รับ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การขออนุญาตต ั้งประกอบก ิจโรงงาน พระราชบัญญัติโรงงาน …

ประกอบกิจการโรงงาน (ดูรายชื่อตามบ ัญชีท ายกระทรวง ) 2. โรงงานจําพวกท ี่2 คือ โรงงานอุตสาหกรรมท ี่จะต องแจ งให เจ าหน าที่ทราบก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กำหนดแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2562. ผลการดำเนินงาน; การป้องกันและร้องเรียนการทุจริต. ร้องเรียนการทุจริต

รายละเอียดเพิ่มเติม

การอนุมัติอนุญาตผูประกอบกิจการ ในนิคมอุตสาหกรรม

ที่ดิน การก อสร าง และการประกอบกิจการ และวิธีปฏิบัติในการอนุญาตให ประกอบ กิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 และ ฉบับแก ไข พ.ศ.2560

รายละเอียดเพิ่มเติม