โฮมเพจ   /  ประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น

ประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น

ประเภทและจ านวนรางวัล

ระดับประถมศึกษา เป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ %- ' ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนการสอนระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอน ...

แผนการสอนระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สือการสอน, ฟรีแผนการสอน,ฟรีสื่อการสอน,แผนการสอน ป.1,แผนการสอน ป.2,แผนการสอน ป.3 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

มัธยมศึกษา - วิกิพีเดีย

มัธยมศึกษา (ย่อว่า ม.;อังกฤษ: secondary education) เป็นลำดับการศึกษาขั้นที่ 3 รองจากระดับ ประถมศึกษา และแบ่งเป็น 2 ช่วงชั้น คือ ช่วงมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

IPST SMT Teacher ประถมต้น - Home | Facebook

--- จบการอบรมระดับประถมศึกษาตอนต้น --- สำหรับคุณครูที่ผ่านการอบรมโดยมีคะแนนรวมกันมากกว่า 75 คะแนน ทาง สสวท.

รายละเอียดเพิ่มเติม

แจกแผนการสอน ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอน…

แจกแผนการสอน ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สือการสอน, ฟรีแผนการสอน,ฟรีสื่อการสอน,แผนการสอน ป.1,แผนการสอน ป.2,แผนการสอน ป.3,แผนการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล สำหรับครูพี่เลี้ยง …

ครูพี่เลี้ยง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกล (รอบครูผู้สอน) จากสังกัด สพฐ .สช. สถ. หรือ กทม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานการประชุมผู้บริหาร – …

ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.4) โรงเรียนวัดบ้านสาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ประถมศึกษาตอนปลาย(ป.5-ป.7) โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจาร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประถมศึกษาตอนต้น – โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง

โรงเรียนนารีวุฒิ 64 ถ.หน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032211675

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรครูมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสูตรครูมัธยมศึกษาตอนต้น. ... เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ประถมศึกษา โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ... หลักสูตรครู ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

6.3.1 ระดับมัธยมตอนต้น วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2562 6.3.2 ระดับประถมปลาย วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

BIG DATA สพป.ลย.๑

ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 2 /1% ไม่มีนักเรียน 5 /3% รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือครูพี่เลี้ยง การอบรมครูด้วยระบบทางไกล

มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. จะเป็นศูนย์การอบรมต้นทางถ่ายทอดการอบรมผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ราคากลางครุภัณฑ์ สพป.นภ.1

อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา 14. อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 15. ครุภัณฑ์ห้องสมุด (มัธยมศึกษาตอนต้น) 16.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประถมศึกษาตอนต้น – Training Center

ประถมศึกษาตอนต้น บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด ที่อยู่ : 164 ซอย พหลโยธิน 69 แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ - ๓) เอกสารประกอบ ลำาดับที่ ๔ โครงการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียน ระดับประถมศึกษาตอนต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรการอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์ สำหรับครูผู้สอน …

หลักสูตร สำหรับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาตอน ... ครูผู้สอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดให้มีการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น – โรงเรียนดรุณพัฒน์

หลักสูตรประถมศึกษา; ... หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น. Home. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น. โรงเรียนดรุณพัฒน์ จัดการเรียนการสอนตาม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การทดลองวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

การทดลองวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

REG.IPST | Online Event & Invitation management platform

Entvite, Online Event & Invitation management platform. หลักสูตรการอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์ สำหรับครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฟิสิกส์ และโลกและอวกาศ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการสอนออนไลน์ - Project 14

กำหนดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง. การเรียนรู้จะไม่จำกัดแค่อยู่ในห้องเรียนอีกต่อไปบทเรียนออนไลน์จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของและกำหนด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน - orathai education

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตร - IPST

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2535 โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ...

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ***** 1. กติกา ข้อก าหนดของการแข่งขัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง ...

3.7 ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย. 3.8 มัธยมศึกษาตอนต้น. 3.9 มัธยมศึกษาตอนปลาย. 3.10 มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประถมศึกษาปีที่ 4 - โครงการสอนออนไลน์ - Project 14

นักเรียนสามารถติดตามวีดิทัศน์การสอนระดับชั้น ป.4 ของ สสวท. ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ...

ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.4) โรงเรียนวัดบ้านสาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ประถมศึกษาตอนปลาย(ป.5-ป.7) โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจาร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม