โฮมเพจ   /  ตัวชี้วัดประจำปีของโรงบด

ตัวชี้วัดประจำปีของโรงบด

ข้อมูลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2563 – โรงเรียนกงไกรลาศ ...

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน; การดำเนินงาน – o10 แผนดำเนินงานประจำปี – o11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม

Home [pvlo-trg.dld.go.th]

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563. ... ตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 มอบนโยบายของกรมปศุสัตว์ ... ตัวชี้วัด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปรายงานผลการประเมิน

ที่ เป้าหมาย / ตัวชี้วัดของ โครงการ / กิจกรรม สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ 8. ข้อเสนอแนะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ...

การขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2561; ... รายงานสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย. ปี 2561; ปี 2560; ปี 2559; ตัวชี้วัด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ร้อยละของจำนวนวัดที่มีฐานข้อมูลศาสนสมบัติครบถ้วน. เอกสารดาวน์โหลด. คำชี้แจงการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๑.๔

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน ...

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การบริหารเงินงบประมาณ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี: o18: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ร.ร.วัดดอนตลุง

โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) เป็นสนามจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ประจำปีการศึกษา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดราย ... - Fisheries

ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (3,249) ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,069) ประวัติหน่วยงาน.. (813) ตัวชี้วัดรายบุคคล.. (642) ภารกิจของหน่วยงาน.. (602) ศุนย์วิจัยและพัฒนาการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการปรับปรุงห้องประชุม 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...

คำรับรองการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด; ... ปรับปรุงห้องประชุม 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ... โอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 15 ของ สพพ.

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000 . ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000 . ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ (ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

รายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Friday, 22 May 2020 02:57 ตัวชี้วัดที่ 1 ความสำเร็จของการรายงานทางการเงินของวัด ... ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางการบริการของแพทย์

ตัวกรอง. แสดง # กรอง. รายการของเนื้อหาในหมวดหมู่ ตารางปฏิบัติแพทย์ ... แบบรายงานตัวชี้วัดประจำปี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติราชการประจำปี; ... แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2564 - 2580) ... (ตัวชี้วัด)

รายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

13/08/2558 ประชุมเจรจาตัวชี้วัดภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี ... ของ กพร. ประจำปี พ.ศ.2560 ... วันที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแ.. ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลวาริชภูมิ – …

ตัวชี้วัดการพยาบาลเขต 8 ปีงบประมาณ 2563; ตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลตามภาระกิจ Function based 8 ตัวชี้วัด 63

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2560-2563 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ส่วนที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัด …

แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัด ... ประจำาปีงบประมาณ 2561 ... ของสถานบร 2.2.1 ิการสุขภาพท ีงานการพยาบาลในโรงพยาบาลม่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

SAR

ระบบจะช่วยลดภาระในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณและ ... โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)4 ... ระบบสามารถกำหนดเกณฑ์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตเด็ก

กราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาวของเด็ก อายุ 2- 5 ปี เพศหญิง สำหรับพ่อแม่ใช้ในการติดตามการเจริญเติบโตด้านรูปร่างของลูก (อ้วน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

ครูเกวลิน บดินทร ... รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556; ... (15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้)

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | – สพฐ

คู่มือการรายงานตัวชี้วัดและมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ณ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวชี้วัด…

รายละเอียดตัวชี้วัดความสำเร็จในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. แบบฟอร์ม PM Rabies 62

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ …

ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความเป็น เ4 ลิศด้าน ของกระทรวงสาธารณสุข ... โครงการ ตัวชี้วัดตามยุทธศ(าFสuตnร ctional KPIs) 1) ร อย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563. ตัวชี้วัดประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การรถไฟแห่งประเทศไทย

"เป็นผู้ให้บริการระบบรางของรัฐที่ดีที่สุดในอาเซียนในปี 2570" ... สำหรับวิสัยทัศน์ไว้ 5 ตัวชี้วัด ดังนี้.- ... ภายใต้แผนวิสาหกิจ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทักษะมาก่อน คะแนนจะตามไป – โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย

บทความ. Project-Based Learning ทักษะมาก่อน คะแนนจะตามไป. กระบวนการเรียนรู้ของเด็กสำคัญมากกว่าคะแนน หรือ คะแนนสำคัญกว่า ยังคงเป็นข้อถกเถียง

รายละเอียดเพิ่มเติม

::SANSAIHOSPITAL::

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ... ระบบตามตัวชี้วัด: Sansai Data Center Web; ... ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 . ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลโซ่พิสัย

ita -eb17 ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน ... eb 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 10.1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

กระทรวงพลังงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563: ... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ก.ย. 62 - ส.ค. 63) การประเมินผลผู้นำองค์การ หัวข้อที่ 2 การลดพลังงาน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ร.ร.วัดดอนตลุง

โรงเรียนวัดดอนตลุง,วัดดอนตลุง,ร.ร.วัดดอนตลุง,ตลุง,ผอ.โสภี ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน้าแรก - โรงพยาบาลศรีธาตุ

โรงพยาบาลศรีธาตุ 27 หมู่ 13 ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230 โทร :042-140332-3

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ ...

พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 | สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภายใต้ 2563

แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงสาธารณสุข นี้จัดท าข้ึน

รายละเอียดเพิ่มเติม